اوژن سپرافسانه ایی خشاتریا

اوژن سپرافسانه ایی خشاتریا

اوژن سپرافسانه ایی خشاتریا نویسنده :فرج اله احسانی عکس تزیینی است خشاتریا الهه جنگ ایرانیان خدای جنگ آور بود،  به ایرانیان فنون نبرد و ساخت جنگ افزار می آموخت و به آنها یاد می داد که در برابر مهاجمان چگونه از…

درباره