هویتزر A-222 Bereg

هویتزر A-222 Bereg

هویتزر A-222 Bereg نویسنده علمی محمدی هویتزر A-222 برگ یک سیستم توپخانه ای دفاع ساحلی است که قدمت آن به سالهای جنگ سرد باز میگردد. شوروی سابق دارای مرزهای بسیار طولانی آبی است. این کشور سابق و وارث آن ،…

راکت انداز TOS

راکت انداز TOS

راکت انداز TOS داستان راکت انداز توس 1 به  اوائل دهه 1970 بر میگردد زمانی که ارتش شوروی  خواهان  یک  راکتی توپخانه ای  کوتاه  برد برای درگیر با واحدهای پیاده  دشمن ویا در هم کوبیدن تاسیسات انها در خط مقدم…