هواپیماهای اموزشی توربوپراپ پی سی 7 / 9 /21 و تی 6

هواپیماهای اموزشی  توربوپراپ پی سی 7 / 9 /21 و تی 6

هواپیماهای اموزشی توربوپراپ پی سی 7 / 9 /21 و تی 6 شرکت پیلاتوس سوئیس یکی از بزرگترین و موفقترین شرکتهای جهان در زمینه  ساخت هواپیماهای کوچک توربوپراپ برای نقش های ارتباطی و اموزشی است. این شرکت در میانه دهه…