هواپیمای شناسایی راهبردی اس ار 71 بلک برد

هواپیمای شناسایی راهبردی اس ار 71 بلک برد

هواپیمای شناسایی راهبردی اس ار 71 بلک برد در سال 1957 امریکا هواپیما جاسوسی یو2 را به عرصه میدان فرستاندن. یو2 تحت کنترل سازمان سیا بود و  امریکا با در نظر گرفتن سقف  پرواز 21000 متری خود گمان  میکرد  که…