موشک بالستیک و کروز اسکندر

موشک بالستیک و کروز اسکندر

موشک بالستیک و کروز اسکندر ساخت یک موشک جدید متعارف تاکتیکی بالستیک در اواخر دهه 1980  اغاز شد. درسال 1988 شوروی نیاز به یک موشک بالستیک تاکتیکی برای جایگزین موشک اسکاد بود. اسکاد موشک سوخت مایع  بود که در دهه…