ایران

پرواز شماره ۶۵۵(انهدام ایرباس ایرانی توسط رزم ناو امریکایی)

پرواز شماره ۶۵۵(انهدام ایرباس ایرانی توسط رزم ناو امریکایی)

پرواز شماره ۶۵۵(انهدام ایرباس ایرانی توسط رزم ناو امریکایی)

این مقاله در مورد شرح کامل و ناگفته های هواپیمای ایرباس ایرانی که در خلیج فارس هدف رزم ناو یو اس اس وینسنس امریکایی قرار گرفت و منهدم شد وکلیه خدمه و مسافران بشهادت رسیدند

پرواز تهران دبی

تاریخ ۱۲تیر ۱۳۶۷ (۳ژوئیه ۱۹۸۸) هواپیمای ایرباس ای ۳۰۰ هواپیمایی جمهوری اسلامی با شناسه پرواز شماره ۶۵۵ (IR655) تهران را بمقصد دبی ترک میکند طبق برنامه ریزی قبلی هواپیما توقف کوتاهی در بندرعباس جهت سوار شدن تعدادی از مسافران دارد

کاپیتان محسن رضایی خلبان هواپیما از خلبانان باسابقه و با تجربه بالایی بود که بیش از ۷۰۰۰ساعت پرواز را در کارنامه کاری خود ثبت نموده بود
هواپیماطبق برنامه ریزی در فرودگاه بندر عباس به زمین نشست تاپس از سوارشدن باقی مسافران فرودگاه بندرعباس را به مقصد دبی ترک کند
هواپیمای ایرباس پس از سوار شدن مسافران درساعت ۱۰/۱۷صبح به وقت رسمی ایران و با ۱۵ دقیقه تاخیر اماده تیک اف از فرودگاه بندرعباس شد در حالیکه حامل ۲۷۴ مسافر ۱۶ نفر و خدمه پروازی درمجموع ۲۹۰ سرنشین بود
طبق لیست پروازی مسافران هواپیما دارای ملیت ایرانی ؛ اماراتی ؛ یوگسلاوی ؛ پاکستانی ؛ هندی وایتالیایی بودند

مسیر حرکت ایرباس

تنش در خلیج فارس

ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺭﮊﻳﻢ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۶۰ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻴﻬﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﻦ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻛﺸﺘﻲ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ۱۳۶۰/۱۰/۲۱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻫﺎﻱ ﺳﻮﭘﺮﺍﺗﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎﻱ ﺍﮔﺰﻭﺳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺣﻤﻼﺕ ﻛﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ، ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ ، ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﻧﺘﺴﺎﺏ ﭼﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ، ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ۱۳۶۳/۳/۱۱ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﻭﻝ ﮊﻭﺋﻦ ،۱۹۸۴ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻱ ۵۵۲ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻳﻦ ﺣﻤﻼﺕ ﺷﺪ .
ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ۱۰ ﮊﻭﺋﻴﻪ ۱۹۸۴ تعداد ۱۱۲ ﻛﺸﺘﻲ ﺩﺭ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﻠﻪ ﻱ ﻣﻮﺷﻜﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ ۱۹۸۵ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﺘﻴﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ، ﺍﻣﺎ ﺣﻤﻼﺕ دوطرف ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ،۱۳۶۶ ﺣﺪﻭﺩ ۵/۸ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﻛﺎﻻ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ ﺩﺭ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺁﺏ ﺭﻓﺖ
و۴۱ ﻛﺸﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻧﺎﺑﻮﺩ ، ﻭ ﺑﻪ ۳۴ ﺗﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻱ ﻛﺎﻻ ﺁﺳﻴﺐ ﻭﺍﺭﺩ ، ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۲۰۰ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻣﻠﻮﺍﻧﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﺷﺪﻧﺪ درطی جنگ دریایی که موسوم به جنگ نفتکشها بوددو ﮐﺸﻮﺭ ایران و عراق ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻔﺖﮐﺶﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﯼﻫﺎﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺯﺩﻧﺪ

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۸۴ ﺟﻨﮓ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺷﺪ ﻭ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﮐﺶﻫﺎﯼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺷﺪﺕ ﺩﺍﺩﻧﺪ
ﺍﯾﻦ ﺣﻤﻼﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻔﺖ ﻋﺮﺍﻕ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ
باﺣﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﻋﺮﺍﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻭﭼﻪ ﻣﻮﺷﮏﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎﻡ ﯾﻮﺍﺱﺍﺱ ﺍﺳﺘﺎﺭﮎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺭ ۱۷ ﻣﯽ ۱۹۸۷ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ۳۷ ﻣﻠﻮﺍﻥ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻭﭼﻪ ﺍﻧﺠﺎﻣﯿﺪنظامیان امریکایی مستقر در خلیج فارس بشدت عصبی و دچار احساس ناامنی شده بودند و شدت تنش بشدت بالا گرفته بود
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ بارها یگانهایی ازﻧﯿﺮﻭﯼ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ۱۹۸۷ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺁﺗﺶ بانیروی دریایی ارتش و سپاه ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ
درهمان بحبوحه ﻧﺎﻭشکن ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺑﯽ ﺭﺍﺑﺮﺗﺰ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۱۹۸۸ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﻩﺑﻮﺩ وتعدادی از خدمه ناو کشته و زخمی شدن ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺁﺧﻮﻧﺪﮎ ﺩﺭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺁﺗﺶ ﺑﺎ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺎﻭ ﭼﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺳﻬﻨﺪوقایق موشک انداز جوشن ﺭﺍ ﻏﺮﻕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ و ﺑﻪ ناو چه سبلان هم خسارات شدیدی وارد نمود
به ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺗﻨﺶ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ویگانهای امریکایی در حالت تهاجمی بسر میبردن
ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﺪ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺩﺭ ۸ ﺳﭙﺘﺎﻣﯿﺮ ۱۹۸۷ ﻫﺸﺪﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ این کشورهاﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ، ﯾﺎ ۱۲۱ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻭﯼ ﺍﭺ ﺍﻑ ﻭ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ۲۳۴ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﯾﻮ ﺍﭺ ﺍﻑ ﺭﺍ ﺭﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪ
وﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮﺩ ﻭمقصد و مبدا ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ناوﻫﺎی ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺩﺭ ۲۹ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۱۹۸۸ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﯼ ﺑﯿﻄﺮﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ گﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺩوشروع به اسکورت کشتی های عبوری نمود
ﺩﺭﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺎﻭ ﻭﯾﻨﺴﻨﺲ برای جبران خلا بوجودامده از زمین گیر شدن ناویو اس اس استارک همچنین جهت ایجادپوشش و امنیت لازم جهت جابجایی این ناو حادثه دیده ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اعزام شد ﺗﺎﺍﺯ ﯾﮕﺎﻥﻫﺎﯼ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ
بازرسی کشتی های کشورهای بی طرف توسط نیروی دریایی ایران هم بر افزایش
تنش دامن میزد هرچند که اقدام ایران قانونی و مطابق کنوانسیونهای بین المللی و در محدوده ابهای سرزمینی خود حق قانونی این کشور بود

اخرین پرواز

ساعت ۱۰/۱۷ دقیقه هواپیمای پرواز ۶۵۵ فرودگاه بندرعباس را به مقصد دبی ترک نمود و شروع به اوج گیری نمود درساعت ۱۰/۲۴ دقیقه طی تماس خلبان با برج مراقبت ارتفاع خود را ۱۲۰۰۰ پایی اعلام نمود خلبان بصورت پیوسته با برج مراقبت فرودگاه بندرعباس و امارات تماس داشت
درمحلی به نام مولبیت خلبان به مرکز کنترل اطلاع داد قصد صعود به ارتفاع ۱۴۰۰۰ پایی را دارد
اینجا منطقه ای بود که هواپیما با گذشتن از ان وارد منطقه کنترل هوایی امارات میشد و در این منطقه صفحه نمایشگر های ناو یو اس اس وینسنس و اقدام به نمایش هواپیما و اطلاعات ان نمودند

تمبر یادبود حادثه هدف قرار گرفتن ایرباس ایرانی که توسط پست جمهوری اسلامی منتشر شد

ناو وینسنس را بشناسید

ناو یو اس اس وینسنس سی جی ۴۹ از کلاس رزم ناو  تیکاندارگو ایالات متحده مجهز به سیستم ایجس بود
این ناو سال ۱۹۸۴ به ناوگان ایالات متحده تحویل داده شد و در سال ۲۰۱۰ نیز از خدمت خارج و اوراق گردید و بندر خانگی ان در شهر سن دیگو بود
وظیفه و ماموریت اصلی این رزم ناو ﮐﺸﻒ ﻫﺪﻓﻬﺎﯼ ﭘﺮﻧﺪﻩ ، ﺍﻋﻢ ﺍﺯ
ﻣﻮﺷﮏ ، ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ، ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺁﺗﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩ ، ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺭﺯﻡﻧﺎﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺷﮏ ﺯﻣﯿﻦﺑﻪﻫﻮﺍ ﺑﺎ ﺑﺮﺩ 50 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮﺩ (البته همکنون موشک های پدافندی  با برد بیش از 300 کیلومتر نیز حمل میکند)و تمامی این عملیاتها را تحت نظر سامانه ایجیس بصورت خودکار و کاملا اتوماتیک ویا بصورت نیمه خودکار و یا دستی و توسط خدمه برنامه ریزی و انجام میداد
این ناو در مورخه هفتم خرداد ماه سال ۱۳۶۷ به فرماندهی کاپیتان ویل راجرز وارد خلیج فارس شدن بود

رزم ناو وینسنت

وقوع فاجعه

پس از ورود هواپیما به اسمان منطقه کولبیت نمایشگرها و سیستم های الکترونیکی رزم ناو اقدام به رصد هواپیمای ایرانی نمودن در ساعت ۱۰/۲۲ دقیقه رزم ناو وارد ابهای ایران شده بود و در منطقه ابهای متعلق به جمهوری اسلامی حضور داشت

در ساعت ۱۰/۲۴ پس از اخرین تماس خلبان هواپیما با برج کنترل جهت اخذ مجوز افزایش ارتفاع پرواز ناگهان هواپیما از صفحه رادار محو و تماس ان نیز با برج مراقبت قطع شد
وتلاش مسولان برج مراقبت برای تماس با هواپیما بی نتیجه ماند بلافاصله مسولان برج اقدام به تماس با برج مراقبتو کنترل امارات گرفتن ولی انها نیز از سرنوشت هواپیما اطلاعی اظهار بی اطلاعی نمودن بلافاصله ستاد تامین استان هرمزگان حالت اضطراری اعلام نمود و فعالیت خود را جهت جستجو و اطلاع از سرنوشت هواپیما شروع نمود ولی واقعیت چه بود؟
در حالیکه هواپیما هنوز در حریم هوایی کشورمان در حال پرواز بود به دستور کاپیتان راجرز دو موشک استاندارد از رزم ناو امریکایی بسمت ان شلیک و و هواپیما مورد اصابت قرار گرفته و تمامی سرنشینان هواپیما که شامل ۲۲ کودک خردسال نیز میشدند کشته شدند

واکنش های پس از حمله

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﻪ ، ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻭﻧﺪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺍﻑ ۱۴ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﻧﻮﻉ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ، ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ
ﺍﻣﺎ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﺍﺩ . ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺍﯾﺮﺑﺎﺱ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﯽﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﺯﻡﻧﺎﻭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ۷ ﺑﺎﺭ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺭﺍﺩﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﻟﯽ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮﺩ
.
ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪٔ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﯾﮑﺎﺋﻮ ‏(ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮﺭﯼ‏) ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۲۳ ﺗﯿﺮ ۱۳۶۷ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻮﺍﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮﺩ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ؛ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺁﻣﺪﻩﺍﺳﺖ : ﻫﻔﺖ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ، ۱۱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﯼ ﺟﻨﮕﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ ۷ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻭ ﻭﯾﻨﺴﻨﺲ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ۲۴۳ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ، ﯾﮏ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻭ ﺳﺎﯾﺪﺯ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻭ ۳ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ۱۲۱/۵ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺍﯾﺮﺑﺎﺱ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ۱۱ ﻣﻮﺭﺩ ، ۷ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻃﻮﻝ ﻣﻮﺝ ۲۴۳ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﺮﺑﺎﺱ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ ‏(ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥﺍﯾﺮ ﻫﻤﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪٔ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ۱۲۱/۵ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺑﺎﺷﻨﺪ‏) ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺤﺚ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻪ ﻧﺎﻭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻭﯾﻨﺴﻨﺲ ، ﻣﻮﻧﺘﮕﻤﺮﯼ ﻭ ﺳﺎﯾﺪﺯ ﺩﺭﮔﺮﻓﺖ

صفحات نمایشگر رادار در مرکز کنترل سیستم ایجیس رزم ناو

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺍﯾﮑﺎﺋﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻗﺎﯾﻖ ﺁﺧﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ، ﻋﺪﻩﺍﯼ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﻣﺴﺎﻓﺮﯼ ﻭ ﻋﺪﻩﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ
ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﮔﺰﺍﺭﺷﯽ ﺭﺍ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﻑ ۱۴ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ، ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻝ خدمه ﻧﺎﻭ ﺳﺎﯾﺪﺯ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩﻧﺪ : ‏« ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ، ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ . ‏» ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﻭﯾﻨﺴﻨﺲ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯼ ﻣﯿﺎﻥ ۳ ﻧﺎﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﻪ
ﻭﯾﻠﯿﺎﻡ ﺭﺍﺟﺮﺯ ، ﻧﺎﺧﺪﺍﯼ ﻧﺎﻭ ﻭﯾﻨﺴﻨﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﺷﮏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﻨﺪ
.
ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪبود ﮐﻪ ﻧﺎﻭ ﻭﯾﻨﺴﻨﺲ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﯾﮏ
ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺟﻨﮕﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺁﻥ ﺷﻠﯿﮏ ﻧﻤﻮﺩ
ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺑﻨﺪﺭ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯼ ﺍﻑ ۱۴- ﺗﺎﻡ ﮐﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺭﺍ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺩﺷﻤﻦ ﻓﺮﺽ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺧﻼﻓﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﺩ . ﻫﯿﭻ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻭ ﯾﺎ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺍﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻭ ﺩﺭﮎ ﻏﺮﯾﺰﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮﺩ(البته این که بندر عباس مرکز عملیات اف14 در زمان جنگ  بوده ادعای منابع غربی است زیرا اف14 از بوشهر عملیات انجام میداد) .
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﯾﮑﺎﺋﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﮊﻭﺋﯿﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺎﺍﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻟﯿﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﯾﮏ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺍﻑ ۱۴- ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻗﺼﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺧﻄﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﮑﺮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ(داستان اف14 همواره بهانه بود زیرا اول اف14 توان تهاجمی نداشت و خطری برای امریکا نداشت دوم بازتاب راداری یک اف14 یا یک ایرباس   انهم برای رزم ناوی مانند وینسنت بدون شک یکی نبوده که انها  ایرباس را با اف14 اشتباه بگیرند .. همچنین این گفته که یک اف14 ایرانی نیز در بالای سر ایرباس تلاش به نزدیک شده به ناو میکرده یک سخن امیانه است و هرگز در این مورد مدرکی وجود ندارد و کلا حرف عقلانی نیز نیست  زیرا اصلا یک اف14 بالا یک ایرباس پرواز کند که چه اتفاقی بیفتد و چه حرکتی انجام دهد؟..این شلیک اگرچه یک برنامه ریز از قبل نبوده ولی بدون شک یک شلیک  عصبی و بدون فکر بوده )

فرمانده جنایتکار ناو وینسنس کاپیتان ویلیام راجر

ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎﺏ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺩﺭﯾﺎﺩﺍﺭ ﻭﯾﻠﯿﺎﻡ ﻓﻮﮔﺎﺭﺗﯽ ﻋﻠﺖ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺍﯾﺮﺑﺎﺱ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﯽﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﭘﺎﯾﯽ ‏( ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۳۵۰۰ ﻣﺘﺮ ‏) ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻌﻮﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ
ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﻏﺮﺍﻣﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻼﻋﻮﺽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﺪﺍﯼ ﻧﺎﻭ ﺟﻨﮕﯽ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﻣﯽﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﺳﺖ ، ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ دولت امریکا مبلغ ۶۸/۵ میلیون دلار بابت خسارت کشته شدگان و ۷۰ میلیون دلار بابت خسارت هواپیمای ساقط شده پرداخت نمود

قهرمان شدن جنایتکار

مدتی بعد از فاجعه هواپیمای ایرباس مسافربری ایرانی رزم ناو یو اس اس وینسنس به بندرگاه خانگی خود در ساندیگو مراجعت نمودو ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻧﺎﻭ ﺟﻨﮕﯽ ﻭﯾﻨﺴﻨﺲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ، ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﻔﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪٔ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺪﺍﻝ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﻣﺪﺍﻝ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯼ ﺷﺒﮑﻪٔ ﻫﯿﺴﺘﻮﺭﯼ ، ﻣﺪﺍﻝ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺩﻗﺖ ﺁﺗﺶ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺟﻮﺩ ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪٔ ﻭﺍﺷﯿﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۰ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﻪٔ ﻧﺎﻭ ﻭﯾﻨﺴﻨﺲ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ۱۹۸۴ ﺗﺎ ۱۹۸۸ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪﺭﻭﯼ ﺟﻨﮕﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۰ ﻭﯾﻞ ﺭﺍﺟﺮﺯ کاپیتان جنایتکار رزم ناو ﻣﺪﺍﻝ ﻟﮋﯾﻮﻥ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺟﻮﺭﺝ ﻫﺮﺑﺮﺕ ﻭﺍﮐﺮ ﺑﻮﺵ ، ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭﻗﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ، ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ‏ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺁﻭﺭﯾﻞ ۱۹۸۷ ﺗﺎ ﻣﻪ ۱۹۸۹ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻓﺴﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩٔ ﻧﺎﻭ ﻭﯾﻨﺴﻨﺲ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺭﺍﺟﺮﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺪﺍﻝ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺠﻠﯿﻠﺶ ﻫﯿﭻ ﺍﺷﺎﺭﻩﺍﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯ ۶۵۵ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﯾﺮ ﻧﺸﺪ ﻣﺪﺍﻝ ﻟﮋﯾﻮﻥ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽﺭﺗﺒﻪﺍﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﻣﺄﻣﻮﺭﯾﺖﻫﺎﯼ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﮕﺬﺭﺍﻧﻨد
ایالات متحده در حالی به کاپیتان راجر مدال شجاعت داد که در حادثه مشابه ای و درسال ۱۹۸۲ و سرنگون شدن هواپیمای مسافربری کره ای در اسمان شوروی توسط جنگنده سوخو ۱۵ این کشور دولت ورسانه های امریکایی تمام تلاش خود را برای ارائه تصویری جانگداز و تراژیک از حادثه و جنایتکار نشاندادن شوروی نشان دادن در حالیکه در ان حادثه هواپیمای کره در عمق خاک شوروی و خلبان نیز اعتنایی به اخطار جنگنده های شوروی نکرد ولی در این حادثه هواپیما در اسمان کشور و توسط ناوی که با تجاوز اشکار در موقع شلیک موشک در ابهای ایران بود ساقط شد و به فرمانده مدال شجاعت اعطا شد
حتی اگر بپذیریم که حادثه غیر عمد بوده و بر اثر اشتباه انسانی صورت گرفته ایا تجلیل و اعطای مدال به فرماندهی که اشتباه و خطای او باعث کشته شدن نزدیک به ۳۰۰ غیر نظامی بیگناه که اغلب زن و کودک بودن پذیرفتنی و معقول میباشد؟؟؟؟؟؟

ویلیام راجر فرمانده ناو پس از عزیمت به ایالات متحده مدال شجاعت گرفت

واکنش شورای امنیت

ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۱۴ ﺗﯿﺮ ۱۳۶۷ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺑﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮﺭﯼ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺪ
۲۵ ﺗﯿﺮ ۱۳۶۷ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ۱۶ ﮊﻭﺋﯿﻪ ۱۹۸۸ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩ . ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭﻻﯾﺘﯽ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﺮﺝ ﺑﻮﺵ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ . ﺟﺮﺝ ﺑﻮﺵ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺧﺮﻭﺝ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ
ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻓﻮﺭﯼ ﻭ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ۵۹۸ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﻣﻨﯿﺖ ، ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺣﻞ ﺟﺎﻣﻊ ، ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ، ﺷﺮﺍﻓﺘﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﻭ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ، ﻣﻨﺎﺯﻋﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻭ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺩﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﻭ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ . ‏» ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﯾﮑﺎﺋﻮ ، ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻻﻫﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩ که متاسفانه با اعمال نفوذ و فشار امریکا بر دادگاه لاهه نیز شکایت ایران بجایی نرسید و حتی دولت امریکا مسولیت این فاجعه را نپذیرفت و عذرخواهی نیز نکرد
مدت کمی بعد از این حادثه با قبول قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران جنگ به پایان رسید

نویسنده: مینا گلرو

سئوالات و نظرات خود را می توانید  با مدیریت سایت با ایمیل jangaavaran@YAHOO.COM  در میان بگذارید

مقالات مشابه

سرنگونی بوئینگ 747 کره جنوبی توسط شوروی

سرنگونی بوئینگ 727 لیبی توسط اسرائیل

سرنگونی بوئینگ777 مالزی در شرق اکرائین

مقاله ای دیگر در مورد داستان سرنگونی ایرباس ایرانی 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن