رادار و الکترونیک

بررسی رادارهای سری ژوک روسی که روی جنگنده های میگ و سوخو نصب است

بررسی رادارهای سری ژوک روسی که روی جنگنده های میگ و سوخو نصب است

خانواده راداری های سری ژوک روسی شهرت بسیار در روسیه دارند زیرا بر روی بسیاری از جنگنده های نوین روسی مانند میگ29 اس ام تی و میگ35 و برخی اعضای خانواده فلانکر نصب شده اند و از این رو جایگاه ویژه در بین رادار های دیگر روسی دارند. در این مقاله به معرفی مختصر این خانواده رادار خواهیم پرداخت

رادارهای پالاس داپلرباند ایکس  ژوک که  حدود یک دهه است نسخه های ارایه فازی ان نیز ساخته شده اولین سری رادار هوای هوایی در شوروی و روسیه بود که توان چند منظرگی کامل یعنی توان کشف اهداف هوایی  و زمین را داشت .این رادار به خوبی میتواند اهداف را در پس زمینه اب (منظور دریا است) کشف کند و یا چند هدف را رهگیری و با چند هدف درگیر شود. اگرچه این چنین  رادار های در جهان زیاد است ولی سری ژوک اولین رادار روسها بود که همه این قابلیت ها را با هم داشت.

رادار توان تشخیص اهداف زمینی را با کمک نقشه بردار رادار دارد اگرچه برخی نسخه تنها توان نقشه برداری دو بعدی را دارند و نه سه بعدی و دقت انها از نمونه های غربی با دقت زیر نیم متر کمتر است ولی نسخه های بالاتر کارایی بهتری دارند

ژوک( ان010)

اولین سری این رادار با نام ژوک معرفی شد که در سال 1986 برای برنامه میگ29ام توسعه یافت . در واقع ضعف های شدید رادار ان019 میگ29 ای باعث شد تا کمپانی میگ دست به ارتقا میگ29 در قالب نسخه ام بزند از این رو نسخه ای نسخه میگ29 ام با این رادار توسعه یافت.این رادار نسل اول رادار ژوک بود و البته تنها توان رزم هوایی داشت ولی قابلیت ان بسیار بالاتر از رادار قبلی میگ29 بود .این نسخه دارای وزن کامل 250 کیلوگرم بود و از یک دیش 680 م م استفاده میکند  و میتواند تا 90 در دو سمت و55 درجه به طرف بالا و منفی40 درجه است . برد ان به 150 کیلومتر نیز می رسید ولی برد ان بر ضد یک هدف 5 متر مربعی(یک اف16 مسلح) حدود 90 کیلومتر بود  و میتوان تا 10 هدف را رهگیر و با چهار هدف درگیر شود. این رادار توان کشف و اهداف دریایی و زمین را نداشت و البته هرگز هم تولید  نشد در واقع با فروپاشی شوروی و لغو برنامه ارتقا میگ29  به نسخه ام این رادار نیز برنامه اش به جای نرسید.گفته شده سرعت پرواز این رادار چهار برابر رادار میگ29  نسخه a بود

ژوک8 II: نسخه صادراتی رادار ژوک که چین از ان بر روی جنگنده اف-8-2 استفاده کرد. این رادار دارای محدودیت بیشتری نسبت به نسخه اصلی بود برای نمونه زاویه جستجو ان 85 درجه بود و برد ان بر ضد یک هدف 5 متر مربعی 80 کیلومتر بود و برد قفل ان حدود 45 تا50 کیلومتر و توان درگیر با دو هدف را داشت

جنگنده F-8IIM نسخه صادراتی مسلح به ار-27 تی
جنگنده F-8IIM نسخه صادراتی مسلح به ار-27 تی

Zhemchoug:این رادار بر اساس رادار ژوک برای جنگنده های چینی چون جی10 و جی اف17 ساخته شد .رادار دارای بردی مشابه ژوک داشت ولی توان کشف 20 هدف و درگیر با 4 هدف را داشت و توان کشف اهداف زمینی و  دریایی را نیز داشت ولی این نسخه هرگز روی این دو جنگنده چینی نصب نشد

ژوک-10 پی دی: یک نسخه پیشنهادی دیگر برای جی10 چینی دارای برد 160 کیلومتر و توان درگیر با 6 هدف . این نسخه نیز در نهایت به جای نرسید

ژوک27: یک نسخه برای ارتقا سوخو27 دارای برد کشف 130 کیلومتر بر ضد یک هدف5 متر مربعی و توان درگیر با چهار هدف این طرح نیز در نهایت به جای نرسید

ژوک-ام( ام010 ام) که ژوک ام ایی نیز گفته می شود :بعد اینکه غیر ژوک  8-2 که انهم به چین  داده شد هیچ یک از ژوکها به تولید نرسید ژوک ام موفق ظاهر شد .این نسخه در میانه دهه 1990 برای برنامه ارتقا میگ29 اس ام تی در نظر گفته شد.رادار در این نسخه بسیار ارتقا یافته و پردازش سرعت بیشتری داشت و توان هوا به زمین یافت. رادار دارای برد کشف 180 کیلومتر بر ضد یک هدف 5 متر مربعی بود و میتوانست تا10 هدف را کشف و با 4 هدف درگیر شود  و گفته شده در برد 80 تا 85 کیلومتری میتوان روی هدف قفل کند. این رادار توان کشف یک تانک روی زمینی را از برد 25 کیلومتری و یک کشتی را از 300 کیلومتری و یک پل را از برد 120 کیلومتری کشف کند  و وزن کامل ان220 کیلوگرم است. این رادار بر روی میگ29 اس ام تی و نسخه هندی ان نصب شده است و کارایی بسیار بالای دارد.این رادار توان نقشه برداری رادار با دقت سه در سه متر در برد 20 کیلومتری است

تصویری کارایی رادار ژوک ام ایی در قیاس با رادار ان 019 ام که روی برخی نسخه های میگ29 نصب شده است
ژوک ام ایی

ژوک ام اس: این نسخه نیز برای نسخه های ارتقا یافته   صادراتی سوخو27 ارتقا یافته ولی بر روی سوخو 30 ام کا کا  ارتش چین نصب شد که دارای انتن ارایه فازی 980  م م  ولی پردازنده پالس داپلر است. این رادار دارای برد 150 کیلومتر بر ضد یک هدف 5 متر مربع است و میتواند از 80 کیلومتری روی هدف قفل کند  و میتواند با چهار هدف درگیر شود

ژوک-اف / ژوک پی اچ: یک نسخه ارایه فازی غیر فعال که در اواخر دهه 1980 توسعه یافت و از جمله پیشنهاد برای صادرات روی سوخو27 صادراتی بود .این نسخه دارای برد 140 تا 165 کیلومتر برضد یک هدف 3 متر مربعی  بود  و توان کشف 4 هدف و درگیر با هشت هدف بود و میتواند اهداف دریایی و زمینی را نیز کشف کند  و انتن ان بدون تحرک میتواند تا 75 درجه را پوشش دهد. این رادار در نهایت روی هیچ جنگنده ای نصب نشد

ار پی-35: یک نسخه از ژوک اف برای میگ35 بود. این نسخه مشابه رادار ژوک اف از نظر کارایی بود ولی در نهایت  هرگز روی میگ35 نصب نشد

ژوک ام اف که نسخه صادراتی ان با نام ژوک ام اف ایی نیز شناخته می شود:این رادار در مرحله اول یک خانواده جدا از خانواده ژوک بود با نام سوکول ان 031 شناخته می شد.این نسخه دارای یک دیش کوچک 700 م م بود و برد ان برد ضد یک هدف 3 متر مربعی رقم 120 کیلومتر بود و توان درگیر با 4 هدف را داشت .قرار شد روی  برخی نسخه های ارتقا یافته میگ29 نصب شد ولی برنامه به جای نرسید

ژوک ام اس اف(نسخه صادراتی ام اس اف ایی) یک رادار  ارایه فازی غیر فعال که ان نیز از خانواده سوکول ام031 بود و یک پیشنهاد برای جایگزینی با رادار زاسولون میگ31 بود. این نسخه دارای دیش بزرگ به ابعاد 980 م م بود و میتواند یک هدف 5 متر مربعی را در برد 180 کیلومتری کشف و همزمان با 6 هدف هوایی درگیر شود و  وزن ان305 کیلوگرم بود .این نسخه در نهایت به جای نرسید

ژوک MA / ژوک MAE: این نسخه نیز از همان رادار سکول 031 برگرفته شده و در سال 2005 برای نسخه های ارتقا یافته میگ29 و سوخو27 به نمایش گذاشته شد .این رادار اولین نسخه ارایه فازی فعال سری ژوک بود که 1088 فرستنده و گیرنده روی انتن 700 م م خود داشت و برد ان 200 کیلومتر و توان درگیر با هشت هدف را داشت .این نسخه در نهایت به جای نرسید ولی پاییه رادار فعالی میگ35 شد

ژوکA /AE: بر اساس ژوک MA ساخته شد و در سال 2007 میلادی به نمایش گذاشته شد و با نام FGA-29 نی شناخته می شود.این رادار نیز یک رادار ارایه فازی فعال است که دارای یک دیش  با 575 م م قطر و 680 گیرنده و فرستنده است  و برد ان بر ضد یک هدف 3 متر مربعی 130 کیلومتر اعلام شده و میتواند  30 هدف را رهگیری و با هشت هدف درگیر شود  .بیشترین برد این رادار بر ضد یک هدف بسیار بزرگ تا 250 کیلومتر نیز انتظار می رود ،  توان نقشه برداری سه بعدی را نیز داشته و میتواند اهداف زمینی و دریایی را کشف کند .کار روی این رادار متوقف شد ولی بر اساس همین رادار نسخه ای با نام FGA-35 ساخته شد که دارای  1016 گیرنده و فرستنده روی دیش 688 م م خود است .این رادار دارای برد کشف 200 کیلومتر بر ضد یک هدف 3 متر مربعی است و میتواند 30 هدف را رهگیر و با شش هدف درکیر شود .این رادار امروزه روی میگ35 نصب شده است

رادار ژوک ای ایی میگ35… ماژول های گیرنده و فرستنده روی صفحه رادار مشخص است. در جلوی کابین برامدگی سامانه کاونده تصویر ساز فروسرخ دیده میشود

FGA-35(3D): نسخه کوچکتر رادار فعلی میگ35 که در سال 2013 به نمایش گذاشته شد که دارای قطر 88 م م است و دارای 960 گیرنده و فرستنده است و دارای 135 کیلوگرم وزن است.این نسخه برای نصب روی جنگنده های  با دماغه کوچک پیشنهاد شده و سازنده یاک130 مدعی است میتواند این رادار را که دارای برد 200 کیلومتر است روی ان نصب کرد

FGA-35(3D)

ژوکAM/ AME:این نسخه در سال 2016 به نمایش در امد که یک رادار  ارایه  فازی فعال با برد 260 کیلومتر و توان درگیر با شش هدف اعلام شده است و برخی منابع حتی مدعی هستند وزن این رادار  به 100 کیلوگرم کاهش یافته است .در حال حاظر این طرح روی جنگنده ای نصب شده ولی به هند برای نصب روی جنگنده تجاس پیشنهاد شده است اگرچه رادار فعالی تجاس رادار اسرائیلی ایی ال 2032 است

برای عضویت در اینستاگرام جنگاوران اینجا را کلیک کنید

مقالات مشابه

رادارهای نصب شده بر روی جنگنده های مختلف

رادار نصب شده روی میراژ2000 

انواع رادار و روش  عملکرد انها ، سطح مقطعی و پنهانکاری 

عبدالحمید تارخ

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن